Zápis do spolkového rejstříku

Pro občanská sdružení platí, že do konce roku 2015 musí uvést do souladu s NOZ svůj název (klidně se mohou i přejmenovat ale v názvu musí být slova spolek, zapsaný spolek nebo zkratka z.s.) a do konce roku 2016 dát do souladu s NOZ ostatní skutečnosti. Termínem „uvést do souladu“ se míní úprava stanov a  zapsání předepsaných informací do spolkového rejstříku. U pikospolků však není důvod proč zákonné povinnosti nesplnit najednou. Nově zakládané spolky samozřejmě vše najednou udělat musí.

Proces zápisu do spolkového rejstříku se řídí zákonem 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Přesný výčet údajů, které se o spolku zapisují je v  §25 – obecné údaje a v §29 – doplňující údaje. Platí při tom, že všechny zapisované údaje musí být doložené příslušnými listinami. V případě, že je požadováno úřední ověření těchto listin nesmí být toto ověření v době podání starší tří měsíců.

V případě pikospolku budou nejčastěji zapisovanými údaji:

 • název spolku
dokládá se stanovami
 • sídlo spolku
dokládá se stanovami + právním důvodem užívání prostor, které jsou uvedeny jako sídlo, tj. buď výpisem z katastru nemovitostí, že se jedná o prostory ve vlastnictví spolku nebo ověřeným prohlášením vlastníka (všech spoluvlastníků) dotčené nemovitosti
 • předmět činnosti (účelu)
dokládá se stanovami (doporučuji opsat přesně to co je ve stanovách)
 • právní forma (tzn. spolek)
dokládáno stanovami
 • název nejvyššího orgánu
dokládáno stanovami
 • den vzniku
pouze u nových spolků, dokládá se zakladatelským právním jednáním, např. zápisem z členské schůze
 • identifikační číslo
novým spolkům ho přidělí sám rejstříkový soud, (nedokládá se), již existující uvedou to svoje
 • statutární orgán
dokládáno stanovami, doporučuji podívat se na můj komentář ke stanovám
 • jméno a bydliště členů statutárního orgánu; den vzniku funkce
dokládá se rozhodnutím příslušného orgánu o volbě a je potřeba doložit písemný a ověřený souhlas těchto členů se zápisem do  spolkovém rejstříku
 • kontrolní orgán
podle mého názoru je, pokud nežádáme o status veřejné prospěšnosti, pro pikospolek zbytečný – viz moje poznámky ke stanovám. Pokud se ho však přece jenom spolek rozhodne svými stanovami zřídit musí mít aspoň tři členy kteří musí dodat písemný a ověřený souhlas se svým zapsáním do spolkového rejstříku.
 • rozhodčí komise
pokud uvažujete o zřízení rozhodčí komise už při založení pikospolku, tak ho snad raději ani nezakládejte …
 • údaj o zápisu statusu veřejné prospěšnosti
dosud není přijata příslušná právní úprava
 • ostatní skutečnosti
sem rejstříkový soud zapíše (téměř) cokoliv, ale dobře si rozmyslete co je účelné do spolkového rejstříku zapisovat (a tím i zveřejňovat). Nebo zda to stačí dát jen do zápisu z členské schůze nebo si to dohodnout někde u piva.

Prakticky se návrh na zapsání nového spolku nebo změny existujícího spolku podává prostřednictvím inteligentního formuláře (úřední název – byť osobně vyplnění formuláře pokládám za test inteligence a pedantnosti), který je přístupný zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani . Formulář při prvním otevření naštěstí vygeneruje návratový kód který umožňuje jeho vyplňování kdykoliv přerušit a později se k němu vrátit. Většina pikospolků nebude mít datovou schránku a asi ani nevyužije možnosti notářského zápisu, a tak nezbude nic jiného než si formulář vytisknout a nechat ověřeně podepsat tím kdo návrh podává). Tento formulář je pak potřeba poslat spolu s relevantními přílohami (stanovy, ověřený souhlas statutárů a kontrolorů, zápis ze schůze o zvolení, souhlas vlastníků nemovitosti se sídlem …) příslušnému rejstříkovému soudu. (Rejstříkový soud je příslušný podle kraje, ve kterém má spolek své sídlo). Rejstříkový soud nás pak v historicky krátké době (cca týden) vyzve buď k doplnění našeho podání nebo cca do měsíce provede zápis do veřejně přístupné části spolkového rejstříku.